top of page
Privacyverklaring


Atlascentrum, Centrum voor integrale bewegingsleer te Garenstraat 26,  9940 Ertvelde-Evergem ondernemingsnr. BE 0887438350, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Daarbij wordt veel belang gehecht aan de confidentialiteit van deze gegevens en uw privacy.


Atlascentrum is een bewegingscentrum.  Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.atlascentrum.be  en op alle relaties tussen het bewegingscentrum en haar (potentiële) klanten.


Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u ons contacteren via onze website www.atlascentrum.be  of via e-mail atlascentrum@gmail.com

Verwerkingsdoeleinden


Atlascentrum verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:
(potentiële) klanten bij reserveringen van behandelingen en massages
(potentiële) klanten die op de hoogte gehouden willen worden van onze nieuwsbrief 
van klanten die voor aangekochte diensten een factuur vragen
van leveranciers voor bestellingen en boekhoudkundige verwerking van leveringen.

 

Rechtsgronden van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bij de rechtsgrond op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

 

Er zullen geen persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden.

Bescherming van gegevens

 

Atlascentrum heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs-) maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Alle gegevens in elektronisch formaat (e-mails, documenten, geüploade gegevens, enz.) worden opgeslagen op de servers van het Atlascentrum of van haar contractanten conform Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

 

Het is mogelijk dat het geschillenorgaan dat uw klacht behandelt, of het nationale contactpunt waarmee u contact opneemt voor hulp, besluit om gegevens met betrekking tot de geschillen waarin zij optreden, te bewaren in bestanden buiten het ODR-platform. In dit geval is de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Bij gegevensbewaaring voor direct marketingdoeleinden via mailings zullen persoonsgegevens worden verwijderd wanneer verzonden berichten gedurende twee opeenvolgende jaren niet worden geopend door de geadresseerde.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn,  ze laten verwijderen,  de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
een e-mail te verzenden atlascentrum@gmail.com

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf  25 mei 2018.  Atlascentrum behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.  Deze wijziging treedt in werking vanaf publieke publicatie op de website.

 

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
 

bottom of page